Унија на Европски Федералисти на Македонија

 

WHO CAN BECOME AN UEFM MEMBER?

Any citizen of the Republic of North Macedonia can become a member of the Union of European Federalists of Macedonia. General membership is voluntary. More information

КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ УЕФМ ЧЛЕН?

Секој граѓанин на Репбулика Северна Македонија може да биде член на Унијата на Европски Федералисти на Македонија. Основното членство е доброволно. Повеќе информации

ИЗВРШЕН ОДБОР

Петар Богојески

Претседател

Љупчо Божиновски

Потпретседател

Стефан Апостоловски

Потпретседател

Сашо Лазаровски

Генерален Секретар

Петкана Шкрековска Богдановска

Национален Координатор

Даниела Гавриловска Јовковска

Меѓународен Координатор

Ивица Мицев

Член на Национален Совет

Васко Алексовски

Национален Координатор

Стево Насковски

Организационен Секретар

Сузана Димитрова

Член на Национален Совет

Филип Трпески

Технички Асистент

OUR BOARD

Petar Bogojeski

President

Ljupco Bozhinovski

Vice President

Stefan Apostolovski

Vice President

Sasho Lazarovski

General Secretary

Petkana Shkrekovska Bogdanovska

National Coordinator

Daniela Gavrilovska Jovkovska

International Coordinator

Ivica Micev

Member Of The National Council

Vasko Aleksovski

National Coordinator

Stevo Naskovski

Organizational Secretary

Suzana Dimitrova

Member Of The National Council

Filip Trpeski

Technical Assistant

LATEST NEWS

Отворена дебата: НАТО

30.12.2019 Скопје Унијата на Европски Федералисти на Македонија со Македонско Американската Алумни Асоцијација организираше отворена дебата на тема “Идните чекори после приклучувањето во НАТО”.

Унијата на Европски Федералисти на Македонија, преку промоција на програмата Македонски Концепт, ќе отвори дискусија на темата “Како Европа да ја донесеме во Македонија”.

Унијата на европски федералисти на Македонија со тркалезна маса: „Можности за регионална интеграција на Р. С. Македонија во ЕУ“

Како алтернатива на ЕУ избравме ЕУ. Во таа насока очекувам да бидеме поуспешни во наредната 2020 година на овој наш пат. Со овие зборови претседателот на унијата на Европски Федералисти на Македонија Петар Богојески ја отвори конференцијата насловена како „Можности за регионална интеграција во Европската Унија“.

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ

Отворена дебата: НАТО

30.12.2019 Скопје Унијата на Европски Федералисти на Македонија со Македонско Американската Алумни Асоцијација организираше отворена дебата на тема “Идните чекори после приклучувањето во НАТО”.

Унијата на Европски Федералисти на Македонија, преку промоција на програмата Македонски Концепт, ќе отвори дискусија на темата “Како Европа да ја донесеме во Македонија”.

Унијата на европски федералисти на Македонија со тркалезна маса: „Можности за регионална интеграција на Р. С. Македонија во ЕУ“

Како алтернатива на ЕУ избравме ЕУ. Во таа насока очекувам да бидеме поуспешни во наредната 2020 година на овој наш пат. Со овие зборови претседателот на унијата на Европски Федералисти на Македонија Петар Богојески ја отвори конференцијата насловена како „Можности за регионална интеграција во Европската Унија“.

CONTACT US AT :

Контактирајте не на:

OUR PARTNERS

ПАРТНЕРИ